فیلم حمله وحشیانه پلیس به دختر دبیرستانی فیلم دختر دبیرستانی , ازار دختر دبیرستانی, پیس آمریکا, شوک الکتریکی  کشنا ویلسون دختر دبیرستانی است که بعد از تعطیل شدن از مدرسه در حال رفتن به خانه بود که ناگهان پلیس آمریکا به او حمله می کند و از او می خواهد که تسلیم شود؛ با اینکه