در جلسه هیات مدیره شرکت حمایت از پیشکسوتان پرسپولیس، ضیاء عربشاهی به عنوان سخنگوی هیات مدیره انتخاب شد. به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، بر اساس تصمیم اعضای هیات مدیره حمایت از پیشکسوتان پرسپولیس به عنوان سخنگو معرفی شد. همچنین در این جلسه با توجه به طرح موضوع کناره‌گیری از پست ریاست هیات مدیره شرکت