تاثیر استفاده از موبایل در آسیب های گردنی موبایل ، گردن ، آسیب مهره های گردنی ، دیسک گردن