عادت های خطرآفرین برای کلیه ها بیماریهای کلیوی ، پیشگیری از ابتلا به بیماریهای کلیوی ،  علت ابتلا به بیماریهای کلیوی