روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی ؛ ۲۰ مهر ۲۰ مهر روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی ، خسارات ناشی از بلایای طبیعی ۲۰ مهرماه ؛ روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است. نامگذاری این روز از وجوه گوناگونی دارای اهمیت بوده و ضروری است با گرامیداشت این مناسبت، بیش از پیش راهکارهای