۱۸ شهریور روز پیشگیری از خودکشی روز جهانی پیشگیری از خودکشی ، ۱۰ سپتامبر روز جهانی پیشگیری از خودکشی