نکات زیر را در ماه رمضان رعایت کنید  روزه داری ، ورزش در ماه رمضان ، رفع تشنگی در ماه رمضان  ، تغذیه مناسب در ماه رمضان