اثرات پرخوری بر بیماری کبد چرب یکی از عوامل موثر بر بیماری کبد چرب ، پرخوری و چاقی است