طلاق جنسی ، یکی از مهمترین مسائل حائز اهمیت در حوزه خانواده محسوب می شود تا بدان جا که روان شناسان و کارشناسان خانواده معتقدند، طلاق جنسی مقدمه ای بر طلاق عاطفی است. طلاق جنسی مقدمه ای بر طلاق عاطفی‎ تفاوت مردان و زنان در نیازهای جنسی به علت وضعیت خاص فرهنگی و عرفی در