عوارض قوز کردن  قوز کردن ، وضعیت صحیح قرار گرفتن بدن ، عوارض قوز کردن ، وضعیت قرارگیری مناسب بدن