پیش از اینَت بیش از این اندیشهٔ عشاق بود             مِهروَرزی تو با ما شُهرهٔ آفاق بودیاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان               بحثِ سِرّ عشق و ذکر حلقهٔ عشاق بودپیش از این کاین سقفِ سبز و طاقِ مینا برکشند