اعصاب و روان مادر باردار خانم ها در زمان بارداری باید از هرگونه ناراحتی و تنش به دور باشند و این متلزم همکاری اطرافیان مخصوصا همسر می باشد تا کودکی آرام و سالم رشد کند. تحقیقات نشان می دهد: کودکانی که مادرشان در هنگام بارداری تحت فشار عصبی بودند مستعد مشکلات رفتار و ذهنی مانند