درمان خانگی ۷ جراحت رایج مصرف محلول پراکسید هیدروژن هنگام خراشیدگی آسیب بیشتری به پوست وارد می کند