عکسی دیدنی از پیکان مدل ۵۷ علی کریمی علی کریمی برای کمک به موسسه خیریه فیاض بخش پیکان مدل ۵۷ سوار خواهد شد. علی کریمی در سفر به مشهد و با هدف کمک به خیریه فیاض بخش در مراسمی شرکت کرد که طی آن از سوی یک فرد خیر یک دستگاه خودرو پیکان قرمز رنگی