تاریخچه گلیم بافی ۲ گلیم مناطق مختلف ایران گلیم ایل سون ( شاهسون ): سون ها از اتحاد ۵۰ ایل در ناحیه آذربایجان به وجود آمده اند. مهم ترین بافت آنها گلیم های سوماک است که در زبان محلی به آن ورنی می گویند. به طور کلی از طرح های هندسی شکسته با رنگ های