تاثیر خانواده در حضور سالم نوجوان در فضای مجازی حضور نوجوان در فضای مجازی می تواند برای او خطراتی در پی داشته باشد و سبب ضرر و زیان هایی در آینده باشد در حالی که می توان کنار او بود و فرهنگ بودن در این فضا را به وی آموخت. با ابرتازه ها همراه باشید.