کفش های XYZ که به شیوه ی چاپ سه بعدی ایجاد شده اند ارل استوارت پروژه کفش XYZ را با استفاده از یک اسکن ۳D اسکن دقیق ایجاد کرده است. استوارت در این پروژه از راهنمایی های یک پزشک برای درک عملکرد بیومکانیکی، بهبود راحتی، ثبات و تنظیم وضعیت پا در کفش بهره گرفته است.