نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهد که چای سبز خواص ناشناخته و فوق العاده ای دارد. این نوشیدنی خواص ضدسرطانی دارد و کاهش دهنده استرس و بیماری های قلبی است. سه خاصیت چای سبز که ناشناخته اند