ریشه ضرب المثل چراغی که ایزد بر فروزد ضرب المثل های ایرانی ، داستان ضرب المثل چراغی که ایزد بر فروزد این مثل در مقام غلبه حق بر باطل و در تعبیر از کسانیکه بر خلاف تاییدات خداوندی عمل کنند و خسران ببینند ، استعمال می شود . آورده اند که … ابوسعید فضل الله بن