دلیل گرایش موجودات زنده به زیبایی آشنایی با موجودات زنده, دلیل گرایش حیوانات به زیبایی, زیبایی برای جلب توجه جفت در حیوانات زیبایی از مفاهیم مورد ستایش همه انسان‌هاست. تماشای ناپدید شدن تدریجی قرص خورشید در پهنه آرام و باشکوه دریا، انعکاس لرزان نور خورشید روی ریگ‌های صیقلی و رنگارنگ بستر رودخانه و لحظه حضور