چرا دخترها پریود می شوندچرا دخترها پریود می شوند
اولین پریود دختران, اولین عادت ماهیانه در دختران, اولین قاعدگی در دختران اولین پریود دختران, اولین عادت ماهیانه در دختران اولین باری که عادت ماهانه شما شروع شد چه حالی داشتید؟ گریه کردید؟ ترسیدید؟ شوکه شدید؟ شروع پریود می تواند کمی عجیب باشد. تنها کاری که می توانیم برای از بین بردن حس منفی به
دختران نوجوان و تجربه اولین پریود . بحث مفصل و دقیق درمورد قاعدگی را کنار بگذارید. در اینجا می گوییم چگونه سرصحبت را باز کنید و به دخترتان کمک کنید تا با اولین پریود خود کنار بیاید. توجه کنید که اولین پریود می تواند آن قدر سریع اتفاق بیفتد که تعجب و اضطراب دختر نوجوان