دلایل خسته شدن, چرا زود خسته می شویم, خستگی زودهنگام, دلایل خستگی زود هنگام.   تحقیقات نشان می دهد، انسان ها به محض احساس خستگی، قبل از هر چیز با خود مرور می کنند که آیا شب های قبل به اندازه کافی خوابیده اند اما کارهای کوچک زیادی وجود دارد که انجام دادن یا انجام