ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی, ریشه ضرب المثل های ایرانی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی, داستان ضرب المثل ها در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب