علت تاریک بودن فضا چیست؟ تاریکی نشان دهنده نبود نور نیست، فضا پر از نور ستارگانی مانند خورشید است   چرا فضا تاریک و سیاه است؟ با وجود خورشید و ستاره های نورانی دیگر، فضا پر از نور است، پس چرا ما همیشه آن را تاریک و سیاه رنگ می بینیم؟ جّو زمین به علت