محمدرضا گلزار از زندگی خصوصی و ازدواجش می گوید آقای گلزار شما مدتی از سینما دور بودید و پس از بازگشت به نظر می رسد در مورد نوع انتخاب های خودتان تجدید نظر کردید و کمی از سینمای تجاری دور شدید. یکی دو سال در سفر بودم و تو این مدت سفر بیکار نبودم و