رژیم غذایی برای کنترل سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تغذیه تخمدان پلی کیستیک, رژیم غذایی برای سندرم تخمدان پلی کیستیک بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد از زنان که در سنین باروری هستند، مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک‌اند. وقتی سطح یک سری از هورمون‌ها از تعادل خارج می‌شود، منجر به رشد کیست‌های پر از مایع در