چسبندگی مهره های کمر یا ساکرالیزاسیون چیست ؟ بسیاری از کسانی که کمر درد دارند در مراجعه پزشکی با این جمله مواجه میشوند که  علت کمر درد شما چسبندگی مهره های کمر است. ولی چسبندگی مهره چیست و تا چه حد در ایجاد کمر درد دخیل است؟ چسبندگی مهره های کمری لفظی است که معمولا