چشم انتظاری همیشگی سالمندان امکانات فعلی جامعه ایران را به هیچ وجه برای سالمندان کافی و مناسب نمی‌داند و معتقد است دوران سالمندی در ایران‌ تحت تاثیر برخی باورهای فرهنگی و نبود امکانات مناسب عمومی، شرایط دشواری را پیش روی افراد قرار می‌دهد   شبیه یک داستان تخیلی است اما حقیقت دارد. مادربزرگم، بی بی،