چغاله بادام ۷۰ هزار تومانی در بازار چغاله بادام زودتر از سال‌های قبل و پیش از آمدن بهار به بازار تهران رسیده است و خبر از بهار زودرس می دهدو پایان زمستان سرد را می دهد.