رقص محلی در همایش دولتی پنج شنبه هفته گذشته باعث نابودی چمن بهترین ورزشگاه ایران شد. اتفاقی که تماشاگران بازی دیشب استقلال را شوکه کرده بود.