محبت، انرژی و ذوق والدین در پرورش فرزندان اول بیشتر است از این رو امکاناتی که برای آنها به وجود می‌آید به مراتب بیشتر از سایر بچه‌های خانواده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند فرزندان اول به مراتب مسئولیت پذیر هستند. روان شناسان با انجام آزمایشات و مطالعاتی روی زندگی ۱۸۰۰ زوج دریافتند اینکه فرزند چندم خانواده