معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی در این معمای تصویری می خواهیم تعداد وجه های شکل زیر را مشخص کنیم. آیا می توانید در مدت کمتر از ۲ دقیقه محاسبه کرده و بگویید شکل بالا چند وجهی (پهلو) است؟ تست هوش سخت ، معمای تصویری با جواب ، تست هوش تصویری جالب ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦