یکیاز ابزار های هوشمند ارائه شده در نمایشگاه CES 2013 چنگال الکترونیکی HAPIfork است. این چنگال توسط شرکت HAPILABS طراحی و ساخته شده و می تواند سرعت و میزان غذا خوردن فرد را مانیتور کند.  تند تند بلعیدن یکی از عادت های غذا خوردن بد است که در برخی از افراد دیده می شود. در