عکس زیر مربوط به چهارراه کالج در ۵۶ سال قبل می باشد. عکس چهارراه کالج ۵۶ سال قبل – عکس قدیمی