چهارشنبه آخر سالچهارشنبه آخر سال
مراسم چهارشنبه سوری در مازندران گپ‌کِشی یا جشن فال گوش از رسوم مازندرانی‌ها در چهارشنبه آخر است
رسم و رسوم چهارشنبه سوری در شهرهای ایران یکی از آئین های کهن جشن چهارشنبه سوری فال گوش ایستادن است