چکاپ نوازاد از بدو تولد تا شش ماهگی  اولین چکاپ ۳ تا ۵ روز پس از تولد صورت می‌گیرد هر نوزادی که متولد می‌شود، از نظر سلامت عمومی مورد آزمایش و اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. این چکاپ‌ها باید به صورت ماهانه تکرار شود. اولین چکاپ ۳ تا ۵ روز پس از تولد صورت می‌گیرد. تا یک