چگونه از کسی که دوستش داریم دل بکنیم؟ رابطه عاطفی,دل‌کندن از کسی که دوستش دارید,دل کندن از عشق, دل بریدن از معشوق. ایجاد ارتباط عاطفی خیلی آسان است، اما بیرون آمدن از آن رابطه و التیام یافتن در آن خیلی سخت است. می‌توان گفت قطع رابطه کردن به راستی یکی از کارهای دشوار و دردناک