نابودی رابطه عاطفی, نحوه برقراری رابطه عاطفی, جدایی از شریک زندگی نابودی رابطه عاطفی, جدایی از شریک زندگی جدا از رفتارهایی چون خیانت یا دروغ که موجب نابودی رابطه عاطفی می شود، عادات دیگری هم هستند که می توانند بر آن تاثیر منفی بگذارند. شاید از نظر شما برخی کارها جزیی و بی ارزش به