گمان می کنید درها همیشه به روی شما بسته است و گاهی به خود می گویید، شاید این زن های عجیب و غریب، لیاقت عشق شما را ندارند. گاهی فکر می کنید زن ها عاشق مردهایی می شوند که حسابی فریب شان می دهند و زندگی را برایشان جهنم می کنند و به خود می