زنی که ما او را اکنون با نام «مادر ترزا» می شناسیم در سن ۴۷ سالگی تصمیم گرفت تغییرات اساسی در خود ایجاد کند. او سال ها در یک مدرسه خصوصی تدریس می کرد و با خود تصور کرد شاید در جای دیگری بیشتر موثر باشد و همین کار را کرد. بیشتر مردم موفق عموما