رضاشاه پهلوی, زندگینامه رضاشاه, چگونگی به سلطنت رسیدن رضاشاه زندگینامه رضاشاه, چگونگی به سلطنت رسیدن رضاشاه در این مطلب از ابرتازه ها درباره چگونگی به سلطنت رسیدن رضاشاه توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. اواخر حکومت قاجار با بی‌نظمی و هرج و مرج در کشور همراه بود