روش های جایگزین تنبیه بدنی کودکان کتک زدن یک حرکت آنی است اما گرفتن مزایا از کودک تاثیر گذارتر است