خواب ماندن از نماز شب چه حکمتی دارد؟ آیا همیشه خواب ماندن از نماز شب و بی نصیب ماندن از نماز شب نشان از محرومیت دارد؟ آیا خدا بدین وسیله آنان را تنبیه کرده است؟