چگونگی رفتار با نوجوانان دختر و پسر رفتار با نوجوانان پسر, رفتار با نوجوانان دختر, رفتار با نوجوانان در سن یلوغ نوجوانان دوست دارند آزادانه حرف بزنند و رفتار کنند «این چندمین باره که زنگ می زنم به بابام … اما هر بار یا جواب نمی ده یا می گه کار دارم. بعدا بگو یا