عوامل تضعیف سیستم ایمنی بدن  ضعف سیستم ایمنی بدن ،  دلایل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ، چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن