جذاب ترین دکوراسیون و طراحی محوطه حیاط خلوت یک باغ کوچک در حیاط خلوت می توانید همه چیز را ارائه می دهند – غربالگری، صندلی های راحت تر و، البته، بسیاری از گیاهان و گل. ما برخی از ایده باغ کوچک صرفه جویی در فضا که اثبات قطعی است که فضای محدود را می توان