روش کاشت سبزه دورنگ عید در سریع ترین زمان سبزه شاهی یا خاکشیر، از سبزه های فوری است که در عرض پنج روز رشد می کند