قابلیت نظرگذاری پای پست های کانال تلگرام کامنت گذاری تلگرام, امکان نظر دهی در تلگرام, کانال تلگرام, کامنت در نسخه جدید تلگرام قابلیت نظرگذاری پای پست های کانال تلگرام