تماشای عکس های غیررسمی و کمتردیده شده رقبای انتخابات ریاست جمهوری  دوره یازدهم، شاید نکات پنهان و آشکار جالبی با خود به همراه داشته باشد. مجله مهر: عکسهای نادیده و کمتر دیده شده از چهره ها همیشه جذابیتی پنهان با خود دارند. چرا که روی دیگری از شخصیت رسمی و یا حتی دیپلماتیک چهره ها