اعمالی برای خلاصی از سحر و جادو سحر و جادو و طلسم ، ابطال سحر و جادو ، جادو کردن ، باطل کردن سحر